Ta strona wykorzystuje oprócz dopuszczalnych funkcjonalnych plików cookie m.in. w tym do analizy i ulepszania strony internetowej oraz udostępniania w sieciach społecznościowych. Otrzymanie kuponów rabatowych i korzystanie z LiveChat wymaga akceptacji plików cookie. Nasza polityka prywatności i dalsze informacje na temat wykorzystywania plików cookie przez nas można znaleźć tutaj.RejestracjaZaloguj się
CenyCeny
loading
Prosimy się zalogować
Zaloguj się
Możesz zapisać dowolną ilość wyszukiwań a następnie wykorzystać je w przyszłosci ponownie
StockphotosWektoryPremium-RFRights-ManagedVideos360-Degree-Imagesredakcyjna
close
Proszę czekać
 
savedZapisz dane
Proszę czekać loading
loading
 
Pobieranie rozpocznie się w ciągu kilku sekund...loading
 

Umowa licencyjnaUmowa autoraZiW korzystaniaOchrona danych

 
 

Umowa licencyjna użytkownika końcowego 

Obowiązuje od 6.7.2015

1. Wstęp

1.1 Niniejsza umowa określa warunki, na których klienci (zwani dalej "klientami") uzyskują prawo do korzystania z fotografii, ilustracji i innych zawartości udostępnianych przez PantherMedia GmbH (zwana dalej "PantherMedia") na stronie www.panthermedia.pl

1.2 Umowa licencyjna użytkownika końcowego jako uzupełnienie Zasad i warunków korzystania ze strony www.panthermedia.pl została zatwierdzona przez wszystkich autorów i klientów (określanych zbiorczo jako "członkowie"). W przypadku rozbieżności pomiędzy umową licencyjną użytkownika końcowego a Zasadami i warunkami korzystania, postanowienia niniejszej umowy są nadrzędne.

2. Licencje

2.1. Licencja standardowa

2.1.1 PantherMedia udziela klientom niewyłącznej licencji, nieograniczonej co do czasu i miejsca, do korzystania z kontentu w celach zgodnych z poniższymi postanowieniami.

2.1.2 Wszystkie inne prawa do kontentu i w odniesieniu do kontentu, w tym prawa autorskie i inne prawa własności intelektualnej, zostają zachowane odpowiednio przez PantherMedia i autora kontentu.

2.1.3 Przekazanie praw:
(a) Przyjmuje się, że licencja nie podlega przeniesieniu.
(b) Wyjątek: Prawo do korzystania z kontentu może być przekazane wyłącznie jednej osobie trzeciej, jeśli przekazanie dokonywane jest w ramach realizacji projektu klienta, na przykład przez agencję reklamową. Niedozwolone jest wielokrotne wykorzystanie kontentu w różnych projektach klientów. W takim przypadku każdy klient musi otrzymać oddzielną licencję.

2.1.4 Cel wykorzystania:
(a) kontent może być wykorzystany przez klientów we wszystkich rodzajach mediów (np. wszelkiego rodzaju użycie online w internecie, druk, TV, kino, teatr, wideogramy (CD, DVD itp.),interaktywne i multimedialne wykorzystanie, itp.),z zastrzeżeniem, że kontent nie może być głównym składnikiem produktu rozpowszechnianego przez klienta. To ograniczenie ma zastosowanie tylko w odniesieniu do przypadku, gdy kontent jest oferowany w zakresie dalszej sprzedaży produktów (odsprzedaż produktu = towary, które nie są rozdawane bezpłatnie, ale są oferowane do sprzedaży, takie jak kalendarze, plakaty, pocztówki, druki na płótnie, kubki, zabawki, pluszowe zabawki, artykuły sportowe, gospodarstwa domowego, artykuły łazienkowe i kuchenne, odzież, fotoalbumy i podobne wyroby; na produkty przeznaczone do dalszej sprzedaży musi być nabyta licencja handlowa.) Wykorzystanie zdjęć w celach reklamowych i promocji sprzedaży jest objęte licencją standardową.
(b) Jeśli kontent jest oznaczony jako "tylko do celów redakcyjnych", może być wykorzystywany wyłącznie do celów redakcyjnych (np. sprawozdawczości, materiałów dydaktycznych).

2.1.5 Prawa do przetwarzania: kontent może być zmieniany w stopniu takim, do którego zmiany nie spowodują żadnych szkód po stronie autora, sfotografowanych modeli lub innych osób trzecich, jak na przykład naruszenie praw osobistych autora, naruszenie dobrego imienia, naruszenia prawa własności. W żadnym wypadku kontent nie może być przekłamany przez zmiany.

2.2. Licencja Korporacyjna

2.2.1 PantherMedia udziela klientom niewyłącznej licencji, nieograniczonej co do czasu i miejsca, do korzystania z kontentu w celach zgodnych z poniższymi postanowieniami. Podstawą jest Licencja Stardardowa (pkt. 2.1). Licencja ta może zostać rozszerzona o prawa zawarte w pkt. 2.2.3

2.2.2 W przypadku oznaczenia kontentu „Tylko do celów redakcyjnych” nie ma możliwości rozszerzenia licencji.

2.2.3 Przekazanie praw i licencje rozszerzone
Prawa te mogą być udostępnione po wcześniejszych ustaleniach z PantherMedia, pojedynczo lub w pakietach do licencji standardowej.
(a) Licencja dla Portali Społecznościowych: Licencja daje prawo licencjobiorcy do publikacji i przekazania (tzw. Funkcja Share) kontentu w obrębie Portali społecznościowych (np. Facebook)
(b) Licencja Prasowa: Kontent może być publikowany przez licencjobiorcę w obrębie artykułów prasowych, pod warunkiem że kontent nie będzie możliwy do pobrania ze strony licencjobiorcy i notatką że kontent może być wykorzystany tylko w ramach artykułu prasowego.
(c) Licencja korporacyjna:
- Licencja może być przenoszona na powiązane spółki zgodnie z §15 AktG. To znaczy na samodzielne Firmy, które są powiązane kapitałowo,w stosunku do siebie nawzajem, są własnością firmy zarządzającej lub są firmami zależnymi z dominującym kapitałem. Jednostki zależne, jednostki stowarzyszone lub zależne w części na zasadzie wzajemnego porozumienia lub umowy handlowej.
- Prawo do korzystania z kontentu może być przekazane wyłącznie jednej osobie trzeciej, jeśli przekazanie dokonywane jest w ramach realizacji projektu klienta, na przykład przez agencję reklamową. Niedozwolone jest wielokrotne wykorzystanie kontentu w różnych projektach klientów. W takim przypadku każdy klient musi otrzymać oddzielną licencję.
(d) Licencja Handlowa: licencjobiorca nabywa prawo do komercyjnego wykorzystania kontentu przy produkcji i dalszej sprzedaży wyrobów (np. pocztówki, kalendarze, gry planszowe, zabawki, artykuły sportowe, sprzęt AGD, sprzęt łazienkowy i inne produkty) szczególnie produktów interaktywnych (np. gry komputerowe)
(e) Licencja szablon: kontent może być wykorzystany w nie ograniczonej ilości elektronicznej np. elektroniczne karty imieninowe, okolicznościowe lub podobne, w sieci Internet, przy pracach projektowych, Power Point, Apps, tapety na ekran i inne.

2.3 Licencja na opracowanie obrazów/kontentu

2.3.1 PantherMedia udziela klientom licencji na ograniczone wykorzystanie wszystkich kontentów z lub bez znaków wodnych wyłącznie w celu przygotowania projektów roboczych, przykładowych opracowań graficznych i prezentacji demonstracyjnych, w celu zakupu kontentu.

2.3.2 Powyższe opracowania (obrazów/kontentu) nie mogą być używane w produktach końcowych - zarówno do wewnętrznych lub zewnętrznych celów.

2.3.3 Opracowania obrazów/kontentu nie mogą być udostępniane publicznie, co oznacza, że nie mogą być wykorzystane w innym serwisie, na dowolnym serwerze z darmowym dostępem do internetu lub w intranecie firmy.

2.4 Licencja na "darmowy kontent dnia"

2.4.1 Warunki licencji standardowych stosuje się do wykorzystania zawartości pola "darmowy kontent dnia" z zastrzeżeniem, że jeśli kontent jest wykorzystywany do druku, może on być wykorzystywany jedynie do nakładu o wielkości 10.000. Dla wszystkich większych nakładów staje się wymagalna i płatna normalna opłata licencyjna.

2.4.2 Wykorzystanie zdjęć "bezpłatne zdjęcie dnia" jest możliwe tylko w przypadku oznaczenia autora/właściciela praw autorskich. Prosimy o zachowanie następującej formy:  "© panthermedia.net/autor". W przypadku wykorzystania zdjęć online oznaczenie autora/właściciela praw autorskich powinno zawierać także do www.panthermedia.net. Link kod źródłowy dostępny jest w zakładce "Zakupione zdjęcia".  

3. Subskrybcja zdjęć ("Abonament zdjęciowy")

Poniższe zasady obowiązują dla klientów zamawiających produkt Abonament zdjęciowy (zwany dalej "Abonament zdjęciowy"),tym samym nie obowiązuje dla klientów zakupu na rachunek, za kredyty lub kupujących pakiet zdjęć.

3.1 Prawo do pobierania i wykorzystania zdjęć posiada tylko jedna osoba fizyczna. Jeśli Abonament zdjęciowy został nabyty przez firmę/spółkę, prawo do pobierania zdjęć posiada tylko osoba określona przy zakupie (zarejestrowany użytkownik).

Nazwa użytkownika i hasło do platformy PantherMedia mogą być używane tylko przez osobę (abonenta) zarejestrowaną. Każda osoba, która chce uzyskać dostęp do platformy multimedialnej PantherMedia musi korzystać z własnego loginu i hasła. Zastrzegamy sobie prawo do monitorowania kont użytkowników i stosowanie środków zapobiegających przekazywanie informacji do konta zarejestrowanego użytkownika.

Aby uzyskać dostęp dla większej liczby użytkowników z firmy lub udostępnianie treści (patrz 3.2.),proponujemy skorzystać z konta firmowego na specjalnych warunkach do indywidualnych potrzeb klienta. Prosimy o kontakt z zespołem PantherMedia w celu uzyskania dalszych informacji.

3.2 Nie jest dozwolone wykorzystywanie przez osoby trzecie (każda inna osoba fizyczna lub spółka, nie zarejestrowana na platformie PantherMedia) Abonamentu zdjęciowego za pomocą systemów multimedialnych, wspólnych nośników lub podobnych urządzeń w celu udostępniania lub przekazywania tych materiałów. Przeniesienie treści może odbywać się wyłącznie w kontekście nabytej licencji.

3.3. Pobieranie dostarczonych treści lub przechowywanie materiałów w inny sposób, które nie będą pobrane w ciągu dwunastu (12) miesięcy od daty pierwszych pobrań lub 30 dni po upływie abonamentu, jest zabronione. Jeśli wykorzystanie treści nie nastąpi w wymienionym okresie dwunastu (12) miesięcy od pierwszego pobrania lub 30 dni po wygaśnięciu abonamentu, użytkownik traci wszelkie prawa do korzystania z tego obrazu.

3,4 Ilość zdjęć dostępnych do pobrania jest zależna od produktu jaki został zakupiony. Dla celów niniejszego porozumienia jeden dzień zostaje zdefiniowany jako okres dwudziestu czterech (24) godzin, od pierwszego dnia w momencie zakupu produktu. Dzień zaczyna się o północy, w strefie czasu środkowoeuropejskiego (CET),a kończy się o północy (dokładnie 24). Miesiąc jest określony jako 30 (trzydzieści) kolejnych dni od daty zakupu produktu.

3.5 Abonent przyjmuje do wiadomości, że większość, ale nie wszystkie treści na platformie Panther Media są dostępne w Abonamencie zdjęciowym.

3.6. Abonament zdjęciowy może być opłacony jednorazowo lub co miesiąc. W przypadku miesięcznej opłaty za abonament zakupiony na wiele miesięcy Panther Media zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy na Abonament po odpowiednim ostrzeżeniu, jeśli kolejna wpłata za abonament nie może zostać pobierana z konta klienta. W sytuacji cofnięcia prawa pobierania zdjęć użytkownik traci wszelkie prawa licencyjne do pobranych zdjęć. Zobowiązanie do zapłaty od klienta pozostają nienaruszone. Blokada jest znoszona natychmiast po opłaceniu zaległych kwot. Po opłaceniu zaległych kwot prawa użytkowania są przyznawane z mocą wsteczną do daty pierwszego pobrania.

3.7. Aby zapewnić, że wszyscy klienci mogą korzystać z treści bez problemów, opóźnień lub działań niepożądanych, użytkownik zgadza się i potwierdza, że Panther Media posiada wyłączne prawa: (i) użycie zdjęcia przez użytkownika jak również pobranie z monitoringu zawartości użytkownika; (ii) może w celu identyfikacji, zawiesić lub przerwać, jeśli zachodzi podejrzenie, że abonent pobiera zawartość do zasilania konta niezgodnie z warunkami umowy; (iii) nadużywanie danych podanych przy rejestracji (ID i hasło),naruszenie niniejszej Umowy oraz (iv) do rozwiązania umowy bez wypowiedzenia, jeżeli istnieje dowód na naruszenie lub nadużycia danych. W przypadku rozwiązania umowy z powodu naruszenia umowy lub nadużycia danych logowania abonent traci prawo do korzystania z Abonamentu zdjęciowego i treści. W tym przypadku Użytkownik jest zobowiązany usunąć wszystkie zdjęcia, które pobrał w ramach abonamentu bez prawa ich wykorzystania.

3.8. Zapisane pobrane zdjęcia są dostępne tak długo, jak długo jest aktywny Abonament zdjęciowy. W przypadku przedłużenia, reaktywacji lub nowego zakupu abonamentu wszystkie wcześniej zakupione i pobrane zdjęcia będą widoczne.

4. Prawa autorskie

W zakresie wykorzystania kontentu dla celów redakcyjnych, klienci mają obowiązek wymienić - w sposób zwyczajowo przyjęty w odniesieniu do każdego rodzaju zawartości oraz sposobu jej wykorzystania, o ile jest to technicznie możliwe - zarówno PantherMedia, jak i autora (z nazwą, jaka została nadana podczas załadowania kontentu) w następującej formie: "© PantherMedia / nazwisko autora".

5. Niedozwolone użycie

Kontent nie może być używany:

(a) dla celów pornograficznych, seksistowskich, oszczerczych, rasistowskich, zniesławiających, obraźliwych dla mniejszości oraz obrażających uczucia religijne;

(b) w sposób pogardliwy dla autora lub osoby (osób) przedstawionych na fotografii lub jeśli istnieje prawdopodobieństwo, że autor lub osoba przedstawiona na fotografii nie wyraziła zgody na publikację (pomimo tzw. zgody modela). Dla wyjaśnienia: Dotyczy to wszystkich obrazów przedstawiających osobę w sytuacji, która może naruszać dobra osobiste tych osób, w tym: akty seksualne lub dorozumiane akty seksualne albo preferencje seksualne, używanie lub nadużywanie narkotyków, przestępstwa, maltretowanie fizyczne lub psychiczne, lub jakiekolwiek inne sytuacje, które mogą być uznane za obraźliwe dla jakiejkolwiek osoby przedstawionej w kontencie (na przykład strona randkowa, usługi towarzyskie, oferty erotyczne, oferty pornograficzne, strony moralnie szkodliwe dla młodzieży). W takim przypadku PantherMedia musi otrzymać wyraźną pisemną zgodę od osoby przedstawionej na fotografii (za jednorazową opłatą);

(c) jako znaku towarowego, znaku przemysłowego, zarejestrowanego wzoru, logo lub symbolu firmy lub jej części;

(d) do wykorzystania w szablonach przeznaczonych do dalszej sprzedaży, na przykład szablonów stron internetowych, szablonów flash, szablonów na wizytówek, elektronicznych kartek okolicznościowych oraz szablonów projektów broszur;

(e) w niedopuszczalnych działaniach komunikacyjnych, zarówno bezpośrednich, jak i pośrednich (np. spam);

(f) w przypadku innych bezprawnych czynów.

6. Przekazanie praw do wykorzystania

6.1 Prawa do wykorzystania są przekazywane zgodnie z odpowiednią licencją w momencie zakończenia procesu składania zamówienia.

6.2 Przekazanie praw do wykorzystania następuje pod warunkiem wcześniejszego opłacenia licencji w terminie płatności określonym na fakturze. Momentem decydującym o terminie zapłaty jest otrzymanie rachunku do zapłaty wystawionego przez PantherMedia.

6.3 W przypadku opóźnienia w płatnościach, prawa do wykorzystania powracają do PantherMedia. Nie ma to wpływu na obowiązek zapłaty za licencję przez klienta.

6.4 Po dokonaniu płatności prawa do wykorzystania są przyznawane ponownie z mocą wsteczną od chwili pierwszego przekazania prawa do wykorzystania.

7. Opłata licencyjna

7.1 Opłata staje się natychmiast wymagalna i płatna w momencie zakończenia procesu składania zamówienia. Warunki płatności opłaty licencyjnej zawarte są w Zasadach i warunkach korzystania.

7.2 Jeżeli klient nie publikuje lub nie wykorzystuje kontentu, PantherMedia nie jest zobowiązana do wycofania kontentu, ani do zwrotu opłat licencyjnych.

8. Ograniczone przedstawicielstwo i gwarancje

8.1 Klienci są odpowiedzialni za uzyskanie zezwoleń wymaganych dla każdego wykorzystania kontentu, jeżeli takie zezwolenia nie zostały wcześniej uzyskane. Dotyczy to w szczególności fotografii osób, dzieł sztuki i architektury, miejsc niedostępnych dla ogółu społeczeństwa lub innych fotografii zawierających nazwiska, nazwy firmy, znaki towarowe, zarejestrowane wzory lub dzieła chronione prawem autorskim (sekcja 2 Prawa autorskiego) albo dotyczące innych praw własności stron trzecich.

8.2 Jeżeli w opisie fotografii nie istnieje informacja o prawie do rozpowszechniania wizerunku w danych dotyczących kontentu witryny, prawa do wykorzystania są przyznawane bez prawa do rozpowszechniania wizerunku. Klient jest odpowiedzialny za uzyskanie wszystkich niezbędnych zezwoleń. Natomiast PantherMedia jest otwarta na współpracę z klientem w celu uzyskania takiego zezwolenia (za jednorazową opłatą).

8.3 Jeżeli w opisie fotografii nie istnieje informacja o prawie do rozpowszechniania zdjęć nieruchomości w danych dotyczących kontentu na stronie, prawa do wykorzystania są przyznawane bez prawa do rozpowszechniania zdjęć nieruchomości. Klient jest odpowiedzialny za uzyskanie wszystkich niezbędnych zezwoleń (takich jak prawa w odniesieniu do wszelkich ewentualnych praw własności, z wyjątkiem prawa do rozpowszechniania zdjęć nieruchomości, patrz pkt. 8.4). Natomiast PantherMedia jest otwarta na współpracę z klientem w celu uzyskania takiego zezwolenia (za jednorazową opłatą).

8.4 PantherMedia nie jest w posiadaniu praw/zezwoleń od producentów produktów handlowych (na przykład pojazdów samochodowych, samolotów, materiałów opakowaniowych, projektantów odzieży, itp.). Jednakże takie zezwolenia często są możliwe do uzyskania, osobno w każdym poszczególnym przypadku. Wyłącznie obowiązkiem klienta jest upewnienie się, czy wymagane jest zezwolenie od właściciela prawa własności w związku z wykorzystaniem kontentu. Klient jest odpowiedzialny za uzyskanie wszystkich niezbędnych zezwoleń. Natomiast PantherMedia jest otwarta na współpracę z klientem w celu uzyskania takiego zezwolenia (za jednorazową opłatą).

8.5 Niezależnie od powyższego, PantherMedia nie ma żadnego obowiązku współpracy, ani nie gwarantuje powodzenia w uzyskaniu zezwolenia.

8.6 Odpowiedzialność PantherMedia i odpowiedzialność zastępcza jej agentów za naruszenie postanowień umowy oraz przestępstwa jest ograniczona do zamiarów przestępczych i rażących zaniedbań. Powyższego przepisu nie stosuje się w przypadku utraty życia lub uszczerbku na zdrowiu, roszczeń wynikłych z powodu naruszenia podstawowych zobowiązań wynikających z umowy i żądania odszkodowania za wyrządzone szkody. W związku z tym PantherMedia jest odpowiedzialna w stopniu, do jakiego ogranicza się jej wina lub wina jej agentów zastępczych.

8.7 Odpowiedzialność za naruszenie podstawowych zobowiązań wynikających z umowy ogranicza się do najczęściej dających się przewidzieć szkód.

9. Postanowienia końcowe

9.1 Monachium jest wyłącznym miejscem jurysdykcji sądowej dla klientów, którzy są przedsiębiorcami, osobami prawnymi (podlegającymi prawu publicznemu) lub specjalnymi funduszami (na mocy prawa publicznego).

9.2 Niniejsza umowa użytkowania podlega wyłącznie prawu Republiki Federalnej Niemiec z wyłączeniem postanowień stosowanych w przypadku kolizji prawa i międzynarodowego prawa sprzedaży ONZ.

9.3 Jeżeli w szczególnych przypadkach niektóre postanowienia zostaną uchylone, nie zmienia to ważności wszelkich pozostałych postanowień.