Ta strona wykorzystuje oprócz dopuszczalnych funkcjonalnych plików cookie m.in. w tym do analizy i ulepszania strony internetowej oraz udostępniania w sieciach społecznościowych. Otrzymanie kuponów rabatowych i korzystanie z LiveChat wymaga akceptacji plików cookie. Nasza polityka prywatności i dalsze informacje na temat wykorzystywania plików cookie przez nas można znaleźć tutaj.

Odrzucić


Ceny
loading
Rejestracja
Ceny Lightbox Koszyk POMOCRejestracja
close
Proszę czekać
 
Proszę czekać
 
savedZapisz dane
Proszę czekać loading
loading
 
Pobieranie rozpocznie się w ciągu kilku sekund...loading
#cms_Digitalstock-Banner-New#

Umowa licencyjnaUmowa autoraZiW korzystaniaOchrona danych

Zasady i warunki korzystania

Obowiązuje od 15.10.2023


1. Zakres stosowania

1.1 Panther Media GmbH (zwana dalej "PantherMedia") działa na platformie multimedialnej. Na tej platformie oferowane są dwie oddzielne usługi online: członkostwo w Społeczności Twórców i członkostwo w Agencji Fotograficznej. W ramach Agencji Fotograficznej, PantherMedia oferuje klientom licencje na kontent taki jak zdjęcia, ilustracje, rysunki (zwane dalej "kontentem"). W ramach Społeczności Twórców, członkowie mogą wprowadzać kontent i uwagi na temat kontentu.

1.2 Członkami są fotograficy, ilustratorzy i inni artyści zarejestrowani w Społeczności Twórców i/lub Agencji Fotograficznej (zwani dalej łącznie "autorami") z jednej strony oraz nabywcy fotografii lub partnerzy dystrybucyjni zarejestrowani w Agencji Fotograficznej (zwani dalej łącznie "klientami") z drugiej strony. Autorzy i klienci są zbiorczo określani jako "członkowie".

1.3 Zasady i warunki korzystania określone poniżej dotyczą korzystania z usług oferowanych przez PantherMedia.

1.4 Rejestrując się w PantherMedia, członek wyraźnie zgadza się na warunki niniejszej umowy. Aby dokonać rejestracji, członek musi potwierdzić następujące oświadczenia, zaznaczając pole wyboru "tak":
- Dla autorów: "Zapoznałem się z Zasadami i warunkami korzystania z witryny oraz z Autorską umową licencyjną i akceptuję je."
- Dla klientów: "Zapoznałem się z Zasadami i warunkami korzystania z witryny oraz z Umową licencyjną użytkownika końcowego i akceptuję je."

1.5 Czyniąc to, członek oświadcza, że przeczytał i zrozumiał Zasady i Warunki Korzystania ze strony i akceptuje je. Niniejsze Zasady i Warunki oraz umowy obowiązują wszystkich członków zarejestrowanych na stronie PantherMedia; obowiązują one także wówczas, gdy witryna jest używana poza Polską.

1.6 PantherMedia ma prawo do zmiany treści tych warunków, za zgodą członków, pod warunkiem że takie zmiany są uzasadnione i możliwe do zaakceptowania przez członków, uwzględniając interesy PantherMedia. PantherMedia poinformuje członków o zmianach Zasad i Warunków Korzystania poprzez wiadomość e-mail, na adres wskazany przez członków nie później niż dwa tygodnie przed wprowadzeniem zmian.

1.7 Zgoda na zmianę Zasad i warunków korzystania będzie uważana za udzieloną w przypadku braku zastrzeżeń co do zmiany lub wypowiedzenia umowy przez członka w terminie jednego miesiąca od daty otrzymania zawiadomienia o zmianach.

1.8 W zawiadomieniu o zmianach PantherMedia zobowiązuje się poinformować członków o możliwości sprzeciwu i wypowiedzenia umowy, terminie wypowiedzenia oraz skutkach prawnych, w szczególności o konsekwencjach braku sprzeciwu odnośnie wprowadzonych zmian.

1.9 W przypadku gdy członek wyraża sprzeciw co do zmiany Zasad i Warunków Korzystania, PantherMedia ma prawo do wypowiedzenia członkostwa bez uprzedniego powiadomienia.

1.10 PantherMedia może przenieść swoje prawa i obowiązki wynikające z niniejszej umowy na inne przedsiębiorstwo, takie jak spółka zagraniczna lub przedsiębiorstwo afiliowane (przejęcie umowy). W przypadku gdy nastąpi przejęcie umowy, członkowie mają prawo do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym od daty przejęcia umowy.

2. Us ługi

2.1. Usługi dostępne dla Społeczności Twórców obejmują możliwość wprowadzania przez członków różnego kontentu na witrynie PantherMedia, oceny tego kontentu lub komentowania go. Na witrynie będą się również odbywać konkursy regulowane przez odpowiednie zasady danego konkursu. Przestrzeń przechowywania fotografii i udostępnianych funkcji mogą się różnić w zależności od rodzaju członkostwa.

2.2. W ramach Agencji Fotograficznej, członkowie mogą wyszukiwać kontent, nabywać prawa do wykorzystania wprowadzonego kontentu oraz pobierać kontent. Prawo do wykorzystania jest regulowane przez Umowę licencyjną użytkownika końcowego.

2.3 Stawki za prawo do wykorzystania znajdują się w cenniku.

3. Rejestracja

3.1. Przyjmuje się, że częściowo oferta PantherMedia może być wykorzystywana bez konieczności rejestracji.

3.2. Jednakże, aby móc dodawać lub pobierać kontent udostępniany na stronie PantherMedia lub brać aktywny udział w społeczności fotograficznej, członkowie muszą najpierw zarejestrować się na stronie.

3.3 Przesyłając dane w formularzu rejestracyjnym, członkowie składają PantherMedia wniosek o zawarcie umowy na korzystanie z platformy multimedialnej. PantherMedia zastrzega sobie prawo do odmowy zarejestrowania członka bez podania przyczyn. Z chwilą, gdy PantherMedia zaakceptuje ofertę rejestracji członka, otrzyma on potwierdzenie e-mail z danymi rejestracyjnymi i linkiem aktywacyjnym. Po otrzymaniu takiego potwierdzenia e-mail, umowa zawarta między PantherMedia i członkiem na korzystanie z platformy multimedialnej nabiera mocy prawnej.

3.4 Rejestracja Klientów

3.4.1 W celu zarejestrowania się członkowie wybierają rodzaj członkostwa (członkostwo klienta),nazwę użytkownika i hasło oraz wprowadzają swoje dane osobowe (imię i nazwisko, nazwę firmy, adres, adres e-mail).

3.4.2 By zostać członkiem Agencji Fotograficznej, klienci z krajów europejskich mogą wprowadzić swój NIP europejski, jeżeli są oni płatnikami VAT; wówczas podczas składania zamówienia mogą oni otrzymać fakturę bez zadeklarowanego podatku VAT.

3.5 Rejestracja Autorów

3.5.1 Autorzy, w ramach danego rodzaju członkostwa, mogą wybrać rejestrację w Społeczności Twórców i/lub Agencji Fotograficznej. W tym celu wybierają oni nazwę użytkownika i hasło oraz wprowadzają swoje dane osobowe (imię i nazwisko, nazwę firmy, adres, adres e-mail) w formularzu dostępnym online.

3.5.2 W zależności od rodzaju członkostwa należy wybrać system płatności (na przykład PayPal),w celu zweryfikowania tożsamości autora i/lub zapłaty składek członkowskich.

3.5.3 W celu wypłaty wynagrodzenia należy podać numer konta bankowego i żądaną formę płatności (na przykład przelew bankowy, płatność w systemie PayPal lub Firstgate). Jeżeli członek jest zobowiązany do zapłaty podatku VAT należy również podać europejski numer NIP.

3.5.4 Po zawarciu umowy kontent może być wprowadzony (upload) do użytku przez PantherMedia. Należy przestrzegać określonych na witrynie procedur i wytycznych dotyczących wprowadzania zdjęć. Jednakże wykorzystanie kontentu poprzez PantherMedia nie będzie możliwe do momentu przyjęcia jako (co najmniej) członka standardowego.

3.6 Członek jest zobowiązany do wypełnienia formularza rejestracyjnego prawdziwymi i poprawnymi danymi. Gdy wszystkie obowiązkowe pola będą wypełnione, rejestracja zostanie pomyślnie ukończona. Członkowie powinni niezwłocznie zaktualizować dane dotyczące swojego konta członkowskiego jeśli po fakcie rejestracji nastąpiła jakakolwiek zmiana w danych.

3.7 Zabronione jest korzystanie z nazwy użytkownika, która narusza prawa osób trzecich, w szczególności prawa do znaków towarowych lub prawa do korzystania z nazwy. To samo odnosi się do nazwy użytkownika i adresów internetowych (URL),które są niezgodne z prawem lub dobrymi obyczajami.

3.8 Tylko członkowie z pełną zdolnością do czynności prawnych lub członkowie, którzy działają za zgodą ich przedstawicieli prawnych, mają prawo do korzystania z kontentu. Nieletni w wieku od 16 do 18 roku życia winni wypełnić i przesłać faksem do PantherMedia następującą deklarację, podpisaną uprzednio przez ich przedstawicieli prawnych. Osoby poniżej 16 roku życia nie są uprawnieni do korzystania z kontentu witryny.

3.9 Członkowie powinni chronić dostęp do swoich danych, czyli do nazwy użytkownika i hasła.Ponad to nigdy nie należy udostępniać ich osobom trzecim. PantherMedia nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody spowodowane przez dostęp do danych, które dostaną się w ręce osób trzecich. PantherMedia musi być niezwłocznie powiadomiona o wszelkich podejrzeniach o nadużycie takich danych. PantherMedia nigdy nie będzie pytać członków o ich hasła z wyjątkiem trzech pierwszych liter hasła podczas wypowiadania umowy.

4. Przyznawanie praw

4.1 Autorzy przenoszą na PantherMedia prawa do korzystania z wprowadzonego kontentu zgodnie z Autorską umową licencyjną.

4.2 PantherMedia przenosi na klientów prawa do korzystania z wprowadzonego kontentu zgodnie z Umową licencyjną użytkownika końcowego.

5. Opłaty licencyjne

5.1 Płatności można dokonać na kilka różnych sposobów (na przykład przelew bankowy, automatyczne obciążenie debetowe, karta kredytowa, system Firstgate, system PayPal). Ceny są rozumiane jako obowiązujące w momencie składania zamówienia. W niektórych przypadkach PantherMedia zastrzega sobie prawo do odrzucenia pewnych form płatności.

5.2 Walutą transakcji dla kart kredytowych jest euro. PantherMedia nie przyjmuje płatności kartami kredytowymi z następujących krajów: Kuba, Iran, Irak, Liberia, Libia, Myanmar (Birma),Korea Północna, Sierra Leone, Sudan i Syria.

6. Odpowiedzialność i treści niedozwolone

6.1. Witryna PantherMedia może być wykorzystywana jedynie w celach zgodnych z obowiązującym prawem.

6.2 Usługi oferowane przez PantherMedia nie mogą być wykorzystywane do rozpowszechniania oszczerczych, pornograficznych lub innych materiałów naruszających prawo, do nękania lub grożenia innym osobom, lub z naruszeniem praw (w tym dóbr osobistych) innych osób.

6.3 Zabronione jest korzystanie z usług w sposób, który mógłby negatywnie wpłynąć na dostępność bazy danych lub innych usług PantherMedia dla innych członków. Członkowie są odpowiedzialni za zapewnienie, że kontent przez nich wprowadzony jest wolny od wirusów, robaków, koni trojańskich lub innych programów, mogących narazić na niebezpieczeństwo lub negatywnie wpłynąć na funkcjonowanie lub istnienie witryny PantherMedia lub stron internetowych jej członków.

6.4. Zabronione jest publikowanie następujących rodzajów treści na witrynie lub na forum PantherMedia:
- Wyzwiska dotyczące danych klienta (nazwiska, nazwy firmy, strony internetowej itp. nabywców zdjęć);
- Obraźliwe treści jakiegokolwiek rodzaju;
- Dyskryminacja i zniesławienie (osobista zniewaga) użytkowników (lub ich kontentu),PantherMedia lub jej partnerów;
- Wypowiedzi pogardliwe lub zniesławiające innych członków, PantherMedia lub jej partnerów;
- Publiczne żądania usunięcia kontentu, komentarzy lub członków;
- Cytaty z prywatnych wiadomości e-mail/komunikatorów od innych użytkowników, PantherMedia lub jej partnerów (= naruszenie tajemnicy korespondencji);
- Reklama konkurencyjnych stron internetowych (na przykład Agencji Fotograficznych i/lub Społeczności Fotograficznych);
- Reklama własnych zdjęć lub namawianie do wystawienia dobrych ocen zdjęć;
- Dążenie do czerpania korzyści handlowych, politycznych lub ideologicznych (w szczególności za pomocą symboli i znaków, jak również petycji o wydanie opinii, zgromadzeń, itp.).

6.5 Ponadto w środkach komunikacji (na przykład komunikatorach, wiadomościach e-mail) zakazany jest:
- spam, w tym w szczególności wszystkie wiadomości, co do których można założyć, iż nie są pożądane przez odbiorcę.

6.6 Zasady społeczności internetowej muszą być zawsze przestrzegane.

6.8. W szczególności jest to wyraźnie zabronione

6.8.1. Korzystać z dowolnego robota, pająka, skryptu, usługi, oprogramowania lub innego ręcznego lub automatycznego narzędzia lub procesu zaprojektowanego w celu wyodrębnienia, metodą eksploracji danych lub w inny sposób, wszelkich treści, danych lub informacji z Witryny.

6.8.2. korzystać lub czytać treści, dane lub informacje zawarte na stronie internetowej za pomocą zautomatyzowanych programów;

6.8.3. wykorzystywać treści lub treści witryny internetowej, w tym między innymi do szkolenia systemów uczenia maszynowego lub sztucznej inteligencji (AI), w celu tworzenia programów.

6.8 PantherMedia ma prawo do odmowy przyjęcia, zmiany, zablokowania lub usunięcia kontentu, wpisów i innych informacji, które naruszają Zasady i warunki korzystania z witryny. Członkowie nie mogą żądać od PantherMedia przyjęcia lub wykorzystania kontentu, wpisów, lub innych informacji lub też usunięcia blokady kontentu, wpisów lub innych informacji albo usuniętych kontentów, wpisów lub innych informacji ponownie wprowadzonych.

7. Czas trwania prawa do wykorzystania

7.1 Umowa między PantherMedia i klientami jest zawierana na czas nieokreślony i może zostać rozwiązana w dowolnym momencie przez klienta lub przez PantherMedia bez zachowania okresu wypowiedzenia.

7.2 Umowa pomiędzy PantherMedia i autorami jest zawierana na czas nieokreślony. Obie strony mogą wypowiedzieć umowę w odniesieniu do całego kontentu lub w odniesieniu do poszczególnych treści z zachowaniem sześciomiesięcznego terminu wypowiedzenia, począwszy od ostatniego dnia danego miesiąca. Autorzy mogą wypowiedzieć członkostwo tylko łącznie z Autorską umową licencyjną.

7.3. Aby złożyć zawiadomienie o wypowiedzeniu należy za pomocą formularza kontaktowego przesłać informację do PantherMedia podając trzy pierwsze litery hasła, a także pisemne zawiadomienie, zgodnie z pkt. 8.2. Jeśli wypowiadane jest członkostwo płatne, dodatkowo wymagane jest złożenie wypowiedzenia subskrypcji takiego członkostwa bezpośrednio u dostawcy usług płatniczych (np. PayPal, Firstgate).

8. Kontakt

8.1 Członkowie kontaktują się z firmą PantherMedia poprzez formularz kontaktowy wysyłany e-mailem. Jednakże sieć Internet nie jest całkowicie bezpiecznym środkiem komunikacji, każda wiadomość może zostać utracona, przechwycona lub zmieniona. PantherMedia nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody powstałe w związku z korespondencją przychodzącą lub wychodzącą z tej witryny.

8.2 W odniesieniu do informacji dostarczanych za pośrednictwem witryny lub poprzez e-mail, członkowie zgadzają się na następujące warunki:

Prawnie wiążące są tylko komunikaty w formie pisemnej do PantherMedia (wystarczy faks).

9. Prawa do bazy danych

Kontent i treści zamieszczane na forum dostępne na witrynie PantherMedia stanowią w całości bazę danych chronionych prawami autorskimi. Zabronione jest przejęcie lub zmiana tej bazy danych w całości lub części jej struktury bez zgody PantherMedia.
- Nie istnieją żadne zobowiązania ze strony PantherMedia w odniesieniu do takich informacji;- informacje te nie są uważane za poufne.10.

10. Google Analytics

Niniejsza witryna internetowa korzysta z Google Analytics, uslugi analizy ogladalnosci stron internetowych udostepnianej przez Google, Inc. (“Google”). Google Analytics uzywa “cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na komputerze uzytkownika w celu umozliwienia witrynie przeanalizowania sposobu, w jaki uzytkownicy z niej korzystaja. Informacje generowane przez cookie na temat korzystania z witryny przez uzytkownika (wlacznie z jego adresem IP) beda przekazywane spólce Google i przechowywane przez nia na serwerach w Stanach Zjednoczonych. Google bedzie korzystala z tych informacji w celu oceny korzystania z witryny przez uzytkownika, tworzenia raportów dotyczacych ruchu na stronach dla operatorów witryn oraz swiadczenia innych uslug zwiazanych z ruchem na witrynach internetowych i korzystaniem z internetu. Google moze równiez przekazywac te informacje osobom trzecim, jezeli bedzie zobowiazana to uczynic na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzaja takie informacje w imieniu Google. Google nie bedzie laczyla adresu IP uzytkownika z zadnymi innymi danymi bedacymi w jej posiadaniu. Uzytkownik moze zrezygnowac z cookies wybierajac odpowiednie ustawienia na przegladarce, jednak nalezy pamietac, ze w takim przypadku korzystanie z wszystkich funkcji witryny moze okazac sie niemozliwe Korzystajac z niniejszej witryny internetowej uzytkownik wyraza zgode na przetwarzanie przez Google dotyczacych go danych w sposób i w celach okreslonych powyzej.

11. Ograniczenie odpowiedzialności

11.1 Z zastrzeżeniem postanowień sekcji 11.9 i 11.10, PantherMedia nie ponosi żadnej odpowiedzialności finansowej za szkody spowodowane przez korzystanie z witryny lub poprzez bezpośrednie lub pośrednie wykorzystanie kontentu.

11.2 Nie można dochodzić jakiegokolwiek roszczenia finansowego w odniesieniu do działania, stałej dostępności i bezbłędnego funkcjonowania strony www.panthermedia.pl

11.3 Informacje zawarte na tej witrynie są regularnie aktualizowane przez PantherMedia. Niemniej jednak PantherMedia nie może gwarantować, odpowiadać ani zobowiązać się, że informacje zamieszczone na witrynie są poprawne, aktualne i kompletne.

11.4 PantherMedia może zmienić, uzupełnić lub usunąć informacje, usługi i/lub nazwane zasoby na witrynie w dowolnym momencie oraz zastrzega sobie prawo do wprowadzania takich zmian bez uprzedniego powiadomienia byłych, obecnych lub przyszłych użytkowników.

11.5 Witryna zawiera linki do innych stron internetowych, które służą jedynie w celach informacyjnych. Jeśli takie linki istnieją, nie oznacza to, że ich zawartość będzie nadzorowana lub zatwierdzona przez PantherMedia. PantherMedia nie ponosi żadnej odpowiedzialności za te strony, a także nie ponosi bezpośrednio lub pośrednio odpowiedzialności lub zobowiązań finansowych za szkody lub straty spowodowane wykorzystaniem informacji, treści, towarów lub usług udostępnionych na innych stronach internetowych, uzyskaniem dostępu do nich lub poleganiem na nich.

11.6 W przypadku technicznych problemów online, może się zdarzyć, że informacje zostaną przesłane lub powielone niewłaściwie lub niekompletnie z powodu oprogramowania online lub z powodu problemów związanych z transmisją danych. Odpowiedzialność za takie zdarzenie, wirusy komputerowe lub przesłanie innych szkodliwych programów jest wyłączona z zastrzeżeniem pkt. 11.9 i 11.10.

11.7 PantherMedia nie ponosi żadnej odpowiedzialności wynikającej z wykorzystania przez klientów kontentu z naruszeniem umowy.

11.8 PantherMedia dokłada wszelkich starań, aby chronić wszystkich swoich członków w sposób zwyczajowo przyjęty w tej branży. Jednak w żadnym wypadku PantherMedia nie ponosi odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez szpiegowanie danych, ataki hakerów, wadliwy sprzęt, oprogramowanie lub inną siłę wyższą, z zastrzeżeniem pkt. 11.9 i 11.10.

11.9 Odpowiedzialność PantherMedia i odpowiedzialność zastępcza jej agentów za naruszenie postanowień umowy oraz przestępstwa jest ograniczona do zamiarów przestępczych i rażących zaniedbań. Powyższego przepisu nie stosuje się w przypadku utraty życia lub uszczerbku na zdrowiu, roszczeń wynikłych z powodu naruszenia podstawowych zobowiązań wynikających z umowy i żądania odszkodowania za wyrządzone szkody. W związku z tym PantherMedia jest odpowiedzialna w stopniu, do jakiego ogranicza się jej wina lub wina jej agentów zastępczych.

11.10 Odpowiedzialność za naruszenie podstawowych zobowiązań wynikających z umowy ogranicza się do dających się przewidzieć najczęściej występujących szkód.

12. Postanowienia końcowe

12.1 Monachium jest wyłącznym miejscem jurysdykcji sądowej dla klientów, którzy są przedsiębiorcami, osobami prawnymi (podlegającymi prawu publicznemu) lub specjalnymi funduszami (na mocy prawa publicznego).

12.2 Niniejsza umowa korzystania podlega wyłącznie prawu Republiki Federalnej Niemiec z wyłączeniem postanowień stosowanych w przypadku kolizji prawa i międzynarodowego prawa sprzedaży ONZ

12.3 Jeżeli w szczególnych przypadkach niektóre postanowienia zostaną uchylone, nie zmienia to ważności wszelkich pozostałych postanowień.