Ta strona wykorzystuje oprócz dopuszczalnych funkcjonalnych plików cookie m.in. w tym do analizy i ulepszania strony internetowej oraz udostępniania w sieciach społecznościowych. Otrzymanie kuponów rabatowych i korzystanie z LiveChat wymaga akceptacji plików cookie. Nasza polityka prywatności i dalsze informacje na temat wykorzystywania plików cookie przez nas można znaleźć tutaj.

Odrzucić


Ceny
loading
Rejestracja
Ceny Lightbox Koszyk POMOCRejestracja
close
Proszę czekać
 
Proszę czekać
 
savedZapisz dane
Proszę czekać loading
loading
 
Pobieranie rozpocznie się w ciągu kilku sekund...loading

Umowa licencyjna Umowa autora ZiW korzystania Ochrona danych

Autorska umowa licencyjna

Obowiązuje od 12.6.2023

1. Wstęp

1.1 Niniejsza umowa określa warunki, na których fotograficy, ilustratorzy i inni artyści (zwani dalej "autorami") udostępniają zasoby fotograficzne, wideo i inną zawartość multimedialną (zwaną dalej "kontentem") - dostępną dla PantherMedia GmbH (zwaną dalej "PantherMedia"),a w szczególności za przekazanie praw przez autorów tych praw do ich wykorzystania przez PantherMedia.
1.2 Klienci i autorzy w umowie określani są wspólnym mianem "Członkowie".
1.3 Autorska umowa licencyjna, jako uzupełnienie Zasad i warunków korzystania ze strony www.panthermedia.pl, została zatwierdzona przez wszystkich członków. W przypadku rozbieżności pomiędzy Autorską Umową Licencyjna a Zasadami i Warunkami Korzystania powinny być stosowane przepisy aktualnie obowiązującej Autorskiej Umowy Licencyjnej.

2. Przekazanie praw

2.1 Autor przekazuje na rzecz PantherMedia niewyłączne prawa zbywalne do wykorzystania kontentu, nieograniczone co do zakresu wykorzystania, czasu i miejsca, odnosi się to do całości zamieszczonego na stronie kontentu.
2.2 Transfer kontentu ma na celu udzielenie stronom trzecim prawa do wykorzystania kontentu na zasadach zawartych w Umowie Licencyjnej Użytkownika Końcowego w celach opisanych poniżej oraz przeniesienie praw do wykorzystania w całości lub w części przez inne agencje fotograficzne, partnerów dystrybucyjnych lub partnerów sprzedaży pośredniej (zwanych dalej "partnerami") w celach marketingowych. Ponadto PantherMedia może przenieść prawo do wykorzystania przyznawane innym stronom trzecim (takim jak firmy zagraniczne albo przedsiębiorstwa afiliowane) w całości lub w części.
2.3 W ramach powyższej umowy PantherMedia może również przekazywać swoje prawa i obowiązki stronom trzecim takim jak firmy zagraniczne albo przedsiębiorstwa afiliowane (przejęcie umowy). W przypadku gdy nastąpi przejęcie umowy, autorzy maja prawo do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym od daty przejęcia umowy.
2.4 Autor zgadza się, aby licencje udzielane na jego kontent były przekazywane bez konieczności podpisywania kontentu jego nazwiskiem (tj. anonimowo). Tym samym autor zrzeka się swoich praw oznaczania kontentu swoim nazwiskiem lub pseudonimem.
2.5 PantherMedia nie jest zobowiązana do wykorzystywania praw przeniesionych na nią przez autora.
2.6 Przekazanie praw do wykorzystania dotyczy wszelkich obecnie dostępnych pól eksploatacji, a w szczególności digitalizacji, reprodukcji, dystrybucji, wystawiennictwa, prezentacji, transmitowania, wystawienia na użytek publiczny, komunikacji za pośrednictwem obrazu, dźwięku i transmisji danych jak również prawo do wykorzystania komercyjnego poprzez produkcje i rozpowszechnianie wszelkiego rodzaju dóbr (na przykład plakaty, kalendarze, lalki, gry, pluszowe zabawki, artykuły sportowe, gospodarstwa domowego, artykuły łazienkowe i kuchenne, odzież, druki w tym komiksy, nakrycia głowy, guziki itp.),w szczególności produkty interaktywne i multimedialne (takie jak gry komputerowe). Kontent może być wykorzystany zarówno w postaci cyfrowej jak analogowej we wszystkich rodzajach mediów odpowiednich do tego (na przykład wszelkie wykorzystania online, wydruki, TV, kino, teatr, wideogramy (CD, DVD itp.),interaktywne, Social Media i multimedialne itp.) oraz może być przechowywany w bazach danych również jeśli są one dostępne online.
Ponadto przekazanie praw zawiera:
(a) prawo do przetwarzania w znaczeniu prawa do przeróbki lub zmian kontentu (na przykład poprzez montaż, techniczną ingerencję w zdjęcie, zmianę kolorów) poprzez stosowanie analogowych, cyfrowych, bądź innych metod przetwarzania przy zachowaniu autorskich praw osobistych;
(b) prawa do wykorzystania kontentu w zakresie możliwości witryny, bloga oraz technicznych możliwości PantherMedia. Z tytułu powyższego wykorzystania autorowi nie przysługuje wynagrodzenie.
(c) prawo do nieodpłatnego wykorzystania kontentu do własnych celów biznesowych związanych z promocją witryny, kontentu i swoich programów dystrybucji oraz rozszerzania rynku sprzedaży lub licencjonowania kontentu (w tym, lecz nie wyłącznie, korzystania z kontentu na potrzeby działań marketingowych, sprzedażowych i promocyjnych prowadzonych na witrynie lub za pośrednictwem innych podmiotów). Autor wyraża zgodę na udzielenie PantherMedia wyłącznych praw do opracowywania na własny koszt materiałów marketingowych kontentu i zgadza się współpracować z PantherMedia w tym zakresie. Autorowi nie przysługuje żadne wynagrodzenie z tytułu wykorzystywania kontentu do powyższych celów biznesowych.

2.7 Przeniesione prawa użytkowania obejmują również wykorzystanie do szkolenia algorytmów i systemów sztucznej inteligencji, a także dystrybucję, również za pośrednictwem osób trzecich, zestawów metadanych obrazu (zestawów danych) do wykorzystania jako treści szkoleniowe dla algorytmów i systemów sztucznej inteligencji.

Wynagrodzenie za media objęte tymi usługami następuje w postaci:

(a) W przypadku szkolenia bezpośredniego algorytmu/systemu AI: 35% wartości sprzedaży netto (zgodnie z pkt. 6.4) w stosunku do udziału nośników pomysłodawcy w całości nośników użytych do szkolenia wykonanego z przyszłym wykorzystaniem narzędzi wyszkolonych przez sztuczną inteligencję.

(b) W przypadku sprzedaży zestawów danych: 35% sprzedaży netto (zgodnie z ust. 6.4) osiągniętej z odpowiednim zestawem danych proporcjonalnie do udziału mediów w zbiorze danych

3. Projekty specjalne

W ramach projektów specjalnych znajdują zastosowanie indywidualne i opcjonalne umowy licencyjne, zatwierdzone przez PantherMedia i partnerów związanych specjalnymi umowami licencyjnymi. Prawo do wykorzystania i wynagrodzenia zależą od wykorzystania kontentu do określonych celów (przykładowo drukowanie zdjęcia na płótnie) i są do wglądu w pkt pt. projekty specjalne.

4. Bezpłatny kontent

4.1 Poprzez zatwierdzenie kategorii "udostępnij zdjęcia bezpłatnie", autor wyraża zgodę na bezpłatne udostępnianie kontentu klientom w ramach "program bezpłatnych zdjęć" oferowanego przez PantherMedia.
4.2 Ta opcja może być dezaktywowana w dowolnym czasie ze skutkiem w dniu następnym.
4.3 PantherMedia jest więc uprawniona, lecz nie zobowiązana, do udostępniania wybranego kontentu w specjalnych polach na stronie, ograniczonych czasowo, jako zdjęcia bezpłatne.
4.4 Autorowi nie przysługuje żadne wynagrodzenie z tytułu wykorzystywania kontentu przesłanej do pola „udostępnij zdjęcia bezpłatnie” na witrynie. W każdym innym przypadku wynagrodzenia, zgodnie z Autorską umową licencyjną, będą również stosowały się do tego kontentu.

5. Przedstawicielstwo

5.1 Przesyłając kontent na witrynę (upload),Autor gwarantuje, że posiada wszelkie prawa własności, łącznie z prawami autorskimi, do kontentu, z pełnym umocowaniem do udzielania praw przewidzianych do tego w Umowie Licencyjnej dotyczącej kontentu lub w innych umowach licencyjnych partnerów dystrybucyjnych.
5.2 Autor potwierdza i gwarantuje, że Kontent w stosunku do której przekazuje prawa do wykorzystania na rzecz PantherMedia nie narusza żadnych praw autorskich, znaków handlowych, prawa do prywatności, prawa do wizerunku, innych praw własności ani dóbr osobistych osób trzecich, jak również nie obraza ich ani w żaden sposób nie naraża na utratę czci lub dobrego imienia.
5.3 Ponadto, w zakresie w jakim kontent zawiera zdjęcia lub wizerunki osób, Autor oświadcza i gwarantuje, że uzyskał w ramach Informacji Opisowych ważne i wiążące zgody na rozpowszechnianie wizerunku od wszystkich żądanych stron, w zasadniczo tej samej postaci co zgoda na rozpowszechnianie wizerunku - MR (model release),zezwalające na wykorzystanie takiego kontentu zgodnie z niniejszą Umową.
5.4 Autor gwarantuje także, że w przypadkach wymaganych przez obowiązujące prawo właściwe uzyskał ważne i wiążące zgody w zasadniczo tej samej postaci co zgoda na rozpowszechnianie zdjęć nieruchomości - PR (property release),dotyczące identyfikowalnego mienia wykorzystanego w kontencie, których użycie mogłoby wyraźnie prowadzić do identyfikacji takiej nieruchomości, lub których użycie na mocy niniejszej Umowy Licencyjnej mogłoby wymagać zgody właściciela tego mienia.
5.5 Ponadto autor gwarantuje co następuje:
(a) Kontent dostarczany PantherMedia na mocy niniejszej Umowy stanowi oryginalne dzieło i wyrażenie przedmiotowej kwestii, żaden kontent bądź Informacje Opisowe nie naruszają żadnych praw autorskich, znaków handlowych, prawa do prywatności, prawa do wizerunku, innych praw własności ani dóbr osobistych osób trzecich, jak również nie obraza ich ani w żaden sposób nie naraża na utratę czci lub dobrego imienia.
(b) Żadna część kontentu dostarczanego w każdym momencie do PantherMedia nie zawiera żadnego mechanizmu wyłączającego ani funkcji ochrony zaprojektowanych w celu uniemożliwienia jej użycia, kopiowania lub wykorzystywania w sposób przewidziany niniejszą Umową i cały kontent będzie wolny od jakichkolwiek wirusów, robaków (worms),blokad lub innych mechanizmów lub narzędzi, które mogą zostać użyte w celu modyfikacji, usunięcia, uszkodzenia lub wyłączenia witryny, kontentu lub dowolnego innego sprzętu lub systemu komputerowego, albo które w jakikolwiek inny sposób mogłyby uniemożliwić albo utrudnić korzystanie z kontentu lub witryny;.
(c) Kontent będzie zawierać wszelkie niezbędne Informacje Opisowe umożliwiające związane z nią efektywne działania marketingowe na witrynie, a Informacje Opisowe będą kompletne i dokładne we wszystkich istotnych kwestiach i nie będą zawierały fałszywych, wprowadzających w błąd lub nieadekwatnych metadanych, których skutkiem zamierzonym lub niezamierzonym byłoby nieprawidłowe pozycjonowanie słów kluczowych lub niepoprawne zmienianie wyników wyszukiwania, które w innym przypadku obejmowałyby taki kontent;
5.6 Podczas trwania umowy z PantherMedia autorom zabrania się zawierania umów handlowych z klientami Panthermedia i czerpania z tego tytułu korzyści finansowych przez siebie lub osoby trzecie. W przypadku niestosowania się do tej zasady, PantherMedia zastrzega sobie prawo do żądania odszkodowania albo rekompensaty z tytułu utraconych opłat licencyjnych.

6. Wynagrodzenie

6.1 Obowiązujący cennik zawiera aktualne stawki Licencji lub Produktów (Abonament, Pakiet zdjęć, Pakiet kredytów) zamieszczone na witrynie PantherMedia lub jej partnerów dystrybucyjnych. Cennik może podlegać zmianom po uprzedniej akceptacji i ogłoszeniu przez PantherMedia. Zmiany wejdą w życie po okresie dwóch tygodni od ich ogłoszenia na witrynie PantherMedia .Jeśli ceny zmienią się z uszczerbkiem dla autora (obniżenie ceny za kontent) autor może rozwiązać umowę z zachowaniem dwutygodniowego terminu wypowiedzenia. Jednakże PantherMedia i partnerzy dystrybucyjni są uprawnieni do korzystania z kontentu na podstawie starego cennika przez okres trzech miesięcy od wejścia w życie terminu wypowiedzenia.
6.2 PantherMedia zgadza się wypłacić Autorowi wynagrodzenie w postaci części opłat zainkasowanych w związku z zaakceptowanym kontentem, pobranym (download) lub w inny sposób nabytym przez Użytkowników końcowych, zgodnie z tabelą stawek.
6.3 Za dostarczenie kontentu autor otrzymuje honorarium od każdej udzielonej płatnej licencji (honorarium zgodne z cennikiem, pomniejszone o ewentualne rabaty albo z uwzględnieniem innych specjalnych warunków) udział w sprzedaży netto:
6.4 Sprzedaż netto jest
(a) wynagrodzeniem płaconym przez klienta pomniejszonym o
- rabaty przyznane klientowi
- obowiązujące podatki lub inne potrącenia wymagane przez obowiązujące prawo,
-koszty obsługi prawnej oraz inne uzasadnione koszty administracyjne ponoszone w związku z wykonywaniem niniejszej umowy i Umowy licencyjnej użytkownika końcowego.
- opłaty należne instytucjom finansowym za przetwarzanie transakcji kart kredytowych, kart płatniczych, czeków elektronicznych lub alternatywnej metody płatności (PayPal, Firstgate, inne).
- inne koszty związane z transakcjami z osobami trzecimi;
(b) wynagrodzenie wypłacane PantherMedia za wykorzystywanie dzieł przez partnerów handlowych (pomniejszone o wysokość prowizji)
(c) pozostałe wynagrodzenie wskazane w tabeli honoraria
6.5 Koszty reklamy (na przykład programy lojalnościowe, upominki) będą ponoszone przez PantherMedia.
6.6 Wynagrodzenie jest wypłacane na podstawie rachunku wystawionego przez PantherMedia klientowi za udzielenie licencji. Jeśli sprzedaży dokonuje partner dystrybucyjny, płatność jest realizowana w cyklu miesięcznym, najpóźniej w cyklu kwartalnym. Wyjątki są wyszczególnione w wykazie partnerów.
6.7 Wniosek o zapłatę wynagrodzenia powinien być skierowany do PantherMedia. Żeby to zrobić, należy kliknąć przycisk "płatności" na swoim koncie użytkownika. Udział przychodów za zakupiony kontent zostanie przeniesiony na początku miesiąca po złożeniu wniosku, jeśli wynagrodzenie osiągnęło minimalną kwotę w wysokości 30 Euro; jeżeli kwota jest niższa niż 30 Euro, wynagrodzenie nie może zostać wypłacone dopóki nie przekroczy kwoty minimalnej. Sumy poniżej kwoty minimalnej mogą być wypłacane jedynie w okresie kwartalnym za prowizją w wysokości 5 Euro. Jeżeli wynagrodzenie ma być wypłacone na konto za granicą, autor musi pokryć koszty przelewu. Opłaty za systemy płatnicze takie jak PayPal lub Firstgate będą ponoszone przez PantherMedia.
6.8 PantherMedia oferuje licencje w kilku walutach. Są one wyszczególnione w cenniku. Ponieważ wszystkie wynagrodzenia z PantherMedia są rozliczane w euro, konieczne jest przewalutowanie. Kurs przeliczeniowy za kontenty, które są wynagradzane w walutach obcych innych niż euro, ustalany jest co kwartał i jest oparty na wartości średniej kursu dla ostatnich 90 dni, w ten sposób autor może obliczyć swoje wynagrodzenie. Odpowiedni kurs przeliczeniowy jest ustalany w dniu otrzymania płatności.
Przykład: fotografia kosztuje 60 US-Dollar. Zamówienie jest złożone 20 marca. Płatność jest otrzymana w dniu 10 kwietnia. Oznacza to, że do przeliczenia 60 US-Dollar na euro będzie użyty kurs przeliczeniowy w drugim kwartale.
6.9 PantherMedia ma prawo żądać zwrotu już wypłaconego wynagrodzenia, jeśli kontent zostaje później usunięty lub jeżeli transakcja jest nieważna (na przykład odmowa obciążania rachunku karty kredytowej).

7. Czas trwania umowy

7.1 Umowa między PantherMedia i klientami jest zawierana na czas nieokreślony. Obie strony mogą wypowiedzieć umowę w odniesieniu do całego kontentu lub w odniesieniu do poszczególnych treści z zachowaniem sześciomiesięcznego terminu wypowiedzenia, począwszy od ostatniego dnia danego miesiąca.
7.2 PantherMedia może rozwiązać umowę, wysyłając wiadomość e-mail lub w drodze pisemnego zawiadomienia na adres ostatnio wprowadzony do danych kontaktowych autora.
7.3 W ten sposób nie będzie naruszone prawo do wypowiedzenia umowy bez wcześniejszego poinformowania.
7.4 Rozwiązanie niniejszej umowy oznacza również rozwiązanie Zasad i warunków korzystania z witryny.
7.5 Firma PantherMedia jest uprawniona do kontynuowania licencji na kontent do czasu rozwiązania umowy. PantherMedia będzie w dalszym ciągu płacić część opłaty licencyjnej. Jeżeli na koniec kwartału pozostanie wynagrodzenie, będzie ono wypłacone na końcu danego kwartału.
7.6 Jeśli autor zechce usunąć z bazy danych tylko poszczególne treści kontentu, może to zrobić sam na swoim koncie użytkownika. PantherMedia będzie usuwać kontent z bazy danych w terminie maksymalnie trzech miesięcy bez pobierania opłat. Ponadto w następnym cyklu aktualizacji (najpóźniej co kwartał) PantherMedia wyśle partnerom informację dotyczącą usunięcia. Po otrzymaniu informacji dotyczącej usunięcia partnerzy usuną kontent z bazy danych w terminie do trzech miesięcy. Jeżeli kontent będzie trzeba usunąć jak najszybciej, na przykład ze względów prawnych, PantherMedia powinien być o tym poinformowany niezwłocznie w formie pisemnej (wystarczy faks).
7.7 Wyjątki od usunięcia kontentu:
(a) miniaturki kontentu nie zostaną usunięte, lecz pozostaną na serwerach PantherMedia w odrębnym miejscu.
(b) kontent, który był udostępniony klientom na zasadach licencji, nie zostanie usunięty, ale dezaktywowany. Powiązane dane będą przechowywane w celach administracyjnych i prawa podatkowego oraz w celach dotyczących odpowiedzialności za wady, ale nie będzie ich już można oglądać w publicznym miejscu.
(c) Kontenty które będą wykorzystywane w ramach usług strumieniowych, pozostaną na serwerach PantherMedia i przez okres 24 miesięcy od rozwiązania umowy będą udostępniane klientom. Jednak dalsze licencjonowanie kontentu dla innych klientów nie jest już możliwe; kontent nie jest udostępniany w miejscach publicznych. Należne wynagrodzenie za ten okres może być zlecone w formie pisemnej PantherMedia po upływie 24 miesięcy. Przysługujące autorowi wynagrodzenie: PantherMedi przysługuje prawo po upływie 24 miesięcy przez 2 tygodnie do dalszego korzystania z tych treści w kontekście streamingu oferowanych w streamingu i wykorzystywać licencję i zawartość w cenie pobrania abonamentowego. Skorzystanie z tego prawa powinny być wskazane przed upływem okresu dwóch tygodni w formie pisemnej. Wykorzystanie jest uważane za dokonane w terminie, jeżeli oświadczenie PantherMedia później niż w ostatnim dniu okresu zostało odebrane przez autora. Oznacza to, że kwestie opłat licencyjnych jest rozstrzygnięta. dlatego ten kontent pozostanie na serwerach PantherMedia i może być oferowane klientom w nieokreślonym czasie.
7.9 Prawa do wykorzystania przesłane wcześniej do klientów pozostają w mocy.

8. Ograniczenie gwarancji i odpowiedzialności

8.1 PantherMedia ma prawo, ale nie obowiązek, sprawdzić i edytować treść kontentu. W pewnych okolicznościach, PantherMedia może zmodyfikować słowa kluczowe wprowadzone przez autora. PantherMedia zastrzega sobie prawo do odrzucenia poszczególnych kontentów bez podania przyczyny lub usunięcia z bazy danych w dowolnym momencie, kontentów wcześniej w niej zawartych. Należy zaznaczyć, że ze względu na ogrom treści wprowadzanych do serwisu PantherMedia nie jest w stanie sprawdzić i edytować wszystkich kontentów. Autorzy ponoszą wyłączną odpowiedzialność za zgodność ich kontentu z prawem oraz prawo do przekazania praw wykorzystania w odniesieniu do kontentu. Wszelka odpowiedzialność PantherMedia w tym względzie jest wyraźnie wykluczona.
8.2 Jeżeli PantherMedia zostanie pociągnięta do odpowiedzialności przez osoby trzecie ze względu na naruszenie obowiązków nakładanych na autora, w szczególności w odniesieniu do naruszeń praw autorskich, dóbr osobistych, praw własności lub praw własności przemysłowej, autor zrekompensuje PantherMedia wszelkie koszty, w tym pokryje wszelkie koszty postępowania sądowego.
8.3 Powyższe zasady dotyczą również sytuacji, gdy klient jest pociągnięty do odpowiedzialności przez osoby trzecie za naruszenie obowiązków nakładanych na autora.
8.4 W szczególności PantherMedia nie ponosi żadnej odpowiedzialności wynikającej z wykorzystania kontentu przez klientów z naruszeniem umowy.
8.5 Jeżeli autorzy lub osoby trzecie zauważą łamanie praw własnych lub osoby trzeciej, muszą niezwłocznie poinformować PantherMedia na piśmie. PantherMedia następnie niezwłocznie usunie z bazy danych kontent naruszający cudze prawa.
8.6 Odpowiedzialność PantherMedia i odpowiedzialność zastępcza jej agentów za naruszenie obowiązków umowy oraz przestępstwa jest ograniczona do zamiarów przestępczych i rażących zaniedbań. Powyższego przepisu nie stosuje się w przypadku utraty życia lub uszczerbku zdrowia, roszczeń wynikłych z powodu naruszenia podstawowych zobowiązań wynikających z umowy i żądania odszkodowania za wyrządzone szkody (§ 286 niemieckiego kodeksu cywilnego). W związku z tym, firma PantherMedia jest odpowiedzialna w każdym zakresie za swoją winę lub winę jej zastępczych agentów.
8.7 Odpowiedzialność za naruszenie podstawowych zobowiązań wynikających z umowy ogranicza się do dających się przewidzieć najczęściej występujących szkód.

9. Postanowienia końcowe

9.1 Monachium jest wyłącznym miejscem jurysdykcji sądowej dla klientów, którzy są przedsiębiorcami, osobami prawnymi podlegającymi prawu publicznemu lub specjalnymi fundusze na mocy prawa publicznego.
9.2 Niniejsza umowa użytkowania podlega wyłącznie prawu Republiki Federalnej Niemiec z wyłączeniem postanowień w przypadku kolizji prawa i międzynarodowego prawa sprzedaży ONZ.
9.3 Jeżeli w szczególnych przypadkach niektóre postanowienia zostaną uchylone, nie zmienia to ważności wszelkich pozostałych postanowień.