Ta strona wykorzystuje oprócz dopuszczalnych funkcjonalnych plików cookie m.in. w tym do analizy i ulepszania strony internetowej oraz udostępniania w sieciach społecznościowych. Otrzymanie kuponów rabatowych i korzystanie z LiveChat wymaga akceptacji plików cookie. Nasza polityka prywatności i dalsze informacje na temat wykorzystywania plików cookie przez nas można znaleźć tutaj.

Odrzucić


Ceny
loading
Rejestracja
Ceny Lightbox Koszyk POMOCRejestracja
close
Proszę czekać
 
Proszę czekać
 
savedZapisz dane
Proszę czekać loading
loading
 
Pobieranie rozpocznie się w ciągu kilku sekund...loading

Umowa licencyjnaUmowa autoraZiW korzystaniaOchrona danych

End Umowa licencyjna użytkownika

Efektywna z 15.4.2016. Ostatnia aktualizacja 8.12.2020. Ten dokument jest tłumaczeniem maszynowym. Wersja angielska znaleziona tutaj jest wiążąca.

1. Preambuła

1.1 Niniejsza Umowa określa warunki, na jakich klienci (zwani dalej „klientami”) mogą używać zdjęć, ilustracji, treści ruchomych obrazów i innych treści medialnych (zwanych dalej „Treścią”) udostępnionych przez PantherMedia GmbH (zwana dalej „PantherMedia”) za pośrednictwem witryny internetowej www.PantherMedia.net.

1.2 Umowa licencyjna użytkownika końcowego ma zastosowanie dodatkowo do Warunków użytkowania, które mają zastosowanie do witryny internetowej i które zostały zawarte przez wszystkich autorów i klientów (zwanych dalej łącznie „członkami”). W przypadku niespójności między Umową licencyjną użytkownika końcowego a Warunkami korzystania z usługi, zastosowanie mają postanowienia niniejszej Umowy licencyjnej użytkownika końcowego.

2. Licencje

2.1. Licencja typu Royalty Free Standard

2.1.1 PantherMedia udziela klientom niewyłącznej licencji, nieograniczonej co do czasu i miejsca, na korzystanie z treści w celach zgodnych z poniższymi postanowieniami.

2.1.2 Wszelkie inne prawa do treści oraz w odniesieniu do Treści, w tym wszelkie prawa autorskie, przysługują odpowiednio PantherMedia i autorowi Treści.

2.1.3 Przeniesienie:

(a) Z zasady licencja jest nieprzenoszalna.

(b) Wyjątek: Prawo do korzystania z treści może zostać przeniesione tylko na jedną osobę trzecią, jeżeli przekazanie następuje w ramach realizacji projektu klienta, na przykład przez agencję reklamową. Wielokrotne użycie w projektach różnych klientów jest niedozwolone. W takim przypadku należy nabyć kolejną licencję dla każdego klienta.

2.1.4 Cel wykorzystania:

(a) Treści mogą być wykorzystywane przez klientów w dowolnych mediach (takich jak wszelkiego rodzaju korzystanie z Internetu, media społecznościowe, druk, telewizja, kino, teatr, wideogramy (CD, DVD itp.) , wykorzystanie interaktywne i multimedialne itp.), z zastrzeżeniem, że Treść nie może być podstawą ani głównym składnikiem produktu dystrybuowanego przez klienta ani stanowić części jakiegokolwiek szablonu. Ograniczenie to obowiązuje tylko w przypadku, gdy Treść jest oferowana w ramach odsprzedaży produktów (produkt detaliczny = towary, które nie są wydawane bezpłatnie, ale są oferowane do sprzedaży, takie jak kalendarze, plakaty, pocztówki, wydruki na płótnie, kubki, zabawki , wypchane zwierzęta, artykuły sportowe, artykuły gospodarstwa domowego, artykuły łazienkowe i kuchenne, artykuły odzieżowe, książki na stoliki kawowe i podobne artykuły; wykorzystywanie obrazów do celów reklamowych i promocji sprzedaży objęte jest tą bezpłatną licencją standardową). W przypadku takich produktów przeznaczonych do odsprzedaży lub wykorzystania w szablonach należy nabyć licencję handlową.

(b) Jeśli treść jest oznaczona jako „tylko do celów redakcyjnych”, może być wykorzystana wyłącznie do celów redakcyjnych (na przykład reportaże, materiały dydaktyczne). Wykorzystywanie takich zdjęć na stronach internetowych o charakterze magazynów dla klientów, w magazynach dla klientów lub podobnych publikacjach jest zabronione.

2.1.5 Prawo do przetwarzania: Treść może zostać zmieniona, o ile można założyć, że zmiany nie spowodują żadnych niekorzystnych skutków dla autora, pokazanego modelu ani dla innych osób trzecich, jak na przykład ingerencja w dobra osobiste autorów , uszczerbek na reputacji, naruszenie praw majątkowych. W żadnym wypadku zmiana nie może zniekształcać treści.

2.1.6 Jeśli dowiesz się, że treść jest używana (jest przeznaczona do wykorzystania) w kontekście sieci mediów społecznościowych w sposób, który nie jest objęty lub nie jest już objęty niniejszą umową licencyjną i udzieloną licencją, aby natychmiast usunąć wszystkie takie treści lub zmodyfikowane treści z danej sieci mediów społecznościowych. Licencja na jakiekolwiek użycie w takich sieciach natychmiast wygasa.

2.2. Rozszerzone licencje bezpłatne

2.2.1. Oprócz praw przyznanych w standardowej licencji bez tantiem, można zakupić rozszerzone prawa licencyjne. Podstawą umowy licencyjnej pozostają prawa przyznane w standardowej licencji bez tantiem (patrz 2.1). Jednak te nieodpłatne standardowe prawa licencyjne mogą zostać rozszerzone zgodnie z 2.2.3.

2.2.2 Nie można nabyć licencji rozszerzonej, jeśli treść jest oznaczona „tylko do celów redakcyjnych”.

2.2.3. Rozszerzone użytkowanie i opcje przenoszenia

Następujące prawa można nabyć, zgodnie z wybranymi rozszerzonymi prawami, jako pojedyncze rozszerzone licencje lub jako pełny pakiet rozszerzonych praw oprócz uprawnień przyznanych w ramach standardowej licencji.

(a) Rozszerzona grupa użytkowników: licencja może zostać przeniesiona na dowolne firmy w ramach grupy, w której podmiot nabywający licencję ma pakiet kontrolny, a także na franczyzobiorców, członków grupowych organizacji zakupowych i spółdzielni, a także członków podobnych organizacji lub wszystkich przedsiębiorstwa należące do organów rządowych (federalnych, stanowych lub gminnych).

Przeniesienie praw użytkowania jest również dozwolone w zakresie informacji prasowych, jeśli oferta pobrania Treści nie jest ogólnodostępna i jest zawsze oznaczona, że ​​treść może być wykorzystana wyłącznie w związku z komunikatem prasowym.

(b) Licencja handlowa: Treść może być wykorzystywana przez klientów do produkcji i dystrybucji towarów detalicznych dowolnego typu (produkty przeznaczone do odsprzedaży, takie jak plakaty, kalendarze, lalki, gry, zabawki, pluszaki, artykuły sportowe, gospodarstwo domowe, łazienka i artykuły kuchenne, artykuły odzieżowe, druki, w tym komiksy, nośniki dźwięku, nakrycia głowy, guziki itp.), a także produkty interaktywne i multimedialne (takie jak gry komputerowe). Treść może być również wykorzystywana w nieograniczonej liczbie elektronicznych szablonów elektronicznych kartek z pozdrowieniami lub podobnych kartek, aplikacji internetowych, aplikacji mobilnych lub wygaszaczy ekranu, prezentacji PowerPoint lub podobnych, a także szablonów witryn internetowych, wiadomości e-mail lub broszur lub innych elektronicznych lub szablony drukowane i sublicencjonowane za pośrednictwem odpowiednich szablonów.

2.3. Licencja na obrazy układów / Treści

2.3.1 PantherMedia udziela klientom ograniczonego korzystania z całej Treści, ze znakami wodnymi lub bez, wyłącznie w celu przygotowania szkiców, przykładowych układów i prezentacji demonstracyjnych w celu zakupu zawartości.

2.3.2 Wolne obrazy / treści układu nie mogą być wykorzystywane w produktach końcowych - ani do celów wewnętrznych, ani zewnętrznych.

2.3.3 Obrazy / treści układów nie mogą być udostępniane publicznie, co oznacza, że ​​nie mogą być używane na innej stronie internetowej, serwerze z bezpłatnym dostępem online lub w firmowym intranecie.

2.4. Licencja na „bezpłatną zawartość dnia”

2.4.1 Warunki licencji standardowych mają zastosowanie do korzystania z „bezpłatnej treści dnia”, z zastrzeżeniem, że Treść, jeśli jest używana do druku, może być używana tylko do nakład 10.000. W przypadku wszystkich większych nakładów normalna opłata licencyjna za licencję staje się należna i płatna.

2.4.2 Informacja o prawach autorskich do „darmowej treści dnia” jest obowiązkowa i musi zostać opublikowana w następujący sposób: „© panthermedia.net/name of the author”. W przypadku korzystania w Internecie, informacja o prawach autorskich musi być połączona ze stroną internetową www.panthermedia.net. PantherMedia udostępni wymagany kod źródłowy z odpowiednim łączem i uwagą o prawach autorskich do pobrania po pobraniu treści oraz w sekcji „zakupione obrazy”.

3. Licencje zarządzane przez prawa

3.1. PantherMedia udziela klientowi niewyłącznej licencji ograniczonej czasowo i terytorialnie na wykorzystanie obrazu do dozwolonego użytku zgodnie z poniższymi warunkami. Okres użytkowania jest ograniczony czasem podanym na fakturze i licencji. Prawo do wykorzystywania wizerunku automatycznie wygasa z podanym w nim dniem. Terytorium użytkowania jest ograniczone do podanego kraju, ale może zostać rozszerzone na kontynent lub cały świat. Jakiekolwiek użycie poza wskazanym terytorium jest zabronione.

3.2. Wszelkie inne prawa dotyczące treści, w tym wszelkie prawa autorskie, należą odpowiednio do PantherMedia i właściciela praw autorskich.

3.3 Przeniesienie

(a) Z zasady licencja jest nieprzenoszalna.

(b) Wyjątek: Prawo do korzystania z treści może zostać przeniesione tylko na jedną osobę trzecią, jeżeli przekazanie następuje w ramach realizacji projektu klienta, na przykład przez agencję reklamową. Wielokrotne użycie w projektach różnych klientów jest niedozwolone. W takim przypadku należy nabyć kolejną licencję dla każdego klienta.

3.4 Dozwolone użycie

(a) Treść może być wykorzystywana przez klienta w dowolnych mediach (takich jak wszelkiego rodzaju korzystanie z Internetu, media społecznościowe, druk, telewizja, kino, teatr, wideogramy (CD, DVD itp.), Interaktywne i wykorzystanie multimediów itp.). Licencja Rights Managed obejmuje również prawo do komercyjnego wykorzystywania obrazu poprzez produkcję i dystrybucję produktów odsprzedaży i sprzedaży detalicznej. Treść może być również wykorzystywana w nieograniczonej liczbie elektronicznych szablonów elektronicznych kartek z pozdrowieniami lub podobnych kartek, aplikacji internetowych, aplikacji mobilnych lub wygaszaczy ekranu, prezentacji PowerPoint lub podobnych, a także szablonów witryn internetowych, wiadomości e-mail lub broszur lub innych elektronicznych lub szablony drukowane i sublicencjonowane za pośrednictwem odpowiednich szablonów.

(b) Jeśli treść jest oznaczona jako „tylko do celów redakcyjnych”, może być wykorzystana wyłącznie do celów redakcyjnych (na przykład reportaże, materiały dydaktyczne). Wykorzystywanie takich zdjęć na stronach internetowych o charakterze magazynów klientów, w magazynach dla klientów lub podobnych publikacjach jest zabronione.

3.5 Prawo do przetwarzania: Treść może zostać zmieniona, o ile można założyć, że zmiany nie spowodują żadnych niekorzystnych skutków dla autora, pokazanego modelu ani dla innych osób trzecich, jak na przykład ingerencja w dobra osobiste twórców, szkody reputacji, naruszenia praw majątkowych. W żadnym wypadku Treść nie może zostać zniekształcona przez zmianę.

3.6 Jeśli dowiesz się, że treść jest używana (jest przeznaczona do użytku) w kontekście sieci mediów społecznościowych w sposób, który nie jest objęty lub nie jest już objęty niniejszą umową licencyjną i udzieloną licencją, musisz natychmiast usunąć wszystkie takie treści lub zmodyfikowane treści z danej sieci mediów społecznościowych. Licencja na takie użycie we wspomnianych sieciach wygasa ze skutkiem natychmiastowym.

4. Subskrypcje obrazów

Poniższe zasady mają zastosowanie wyłącznie do klientów produktu „Subskrypcja obrazów” (dalej: „Subskrypcja obrazów”), a zatem nie dotyczą obrazów na żądanie, zakupu doładowania lub zakupu pakietu obrazów.

4.1 Subskrypcja obrazu uprawnia tylko jedną indywidualną osobę fizyczną (osobę) do udzielenia licencji, pobierania i używania Treści. W przypadku nabycia subskrypcji obrazu przez korporację lub inną osobę prawną, uprawniona jest tylko osoba wskazana przy rejestracji (zarejestrowany członek).

Nazwy użytkownika i hasła PantherMedia może używać wyłącznie osoba fizyczna (abonent) osobiście. Każda osoba, która chciałaby mieć dostęp do stron PantherMedia, musi posługiwać się własną nazwą użytkownika i hasłem. Z subskrypcji można korzystać jednocześnie tylko na urządzeniu użytkownika końcowego. Zastrzegamy sobie prawo do monitorowania kont i używania środków, aby zapobiec przekazywaniu danych logowania użytkowników.

W celu uzyskania dostępu do wielu fizycznych podmiotów korporacji lub wspólnego korzystania z Treści (patrz 3.2.), Oferujemy konto firmowe ze specjalnymi warunkami dostosowanymi do wymagań klientów indywidualnych. Więcej informacji można uzyskać, kontaktując się z obsługą PantherMedia.

4.2 Korzystanie z subskrypcji obrazów ze stronami trzecimi (niebędącymi subskrybentami i / lub podmiotami fizycznymi w ramach korporacji innymi niż zarejestrowany członek) za pomocą systemów zarządzania zasobami cyfrowymi, wspólnie używanych nośników pamięci lub podobnych w celu ich wspólnego wykorzystania lub transmisji Zawartość jest zabroniona. Licencja uzyskana w ramach subskrypcji jest zasadniczo nieprzenoszalna. Jedynym wyjątkiem od tej reguły jest to, że treść może zostać przekazana osobie trzeciej w celu realizacji projektu klienta, na przykład przez agencję reklamową. W takim przypadku przenoszone jest tylko prawo użytkowania w kontekście produktu końcowego (np. Broszura). Plik obrazu może nie zostać przesłany. Nie ma również dalszych praw użytkowania dla tego klienta w innych kontekstach. Wielokrotne użycie w projektach dotyczących różnych klientów lub w innych projektach tego samego klienta jest niedozwolone. W takim przypadku należy uzyskać dodatkową licencję dla każdego klienta i projektu. Obowiązują klauzule dotyczące przesłanych obrazów.

4.3. Zabrania się gromadzenia lub innego rodzaju przechowywania Treści, które nie zostaną wykorzystane w ciągu dwunastu (12) miesięcy od daty pierwszego pobrania Treści lub 30 dni po wygaśnięciu subskrypcji obrazu. Jeśli nie wykorzystasz obrazu w tym okresie dwunastu (12) miesięcy od pierwszego pobrania lub 30 dni po wygaśnięciu subskrypcji obrazu, utracisz wszelkie prawa do korzystania z tego obrazu.

4.4 Liczba dostępnych plików do pobrania zależy od zakupionego produktu. Dla celów niniejszej umowy dzień został zdefiniowany jako okres dwudziestu czterech (24) godzin, licząc od dnia w momencie nabycia produktu. Dzień zaczyna się o północy w środkowoeuropejskiej strefie czasowej (CET) i kończy o północy (dokładnie 24 godziny). Miesiąc został zdefiniowany jako jeden miesiąc kalendarzowy od daty zakupu produktu.

4.5 Abonent przyjmuje do wiadomości, że większość, ale nie całość Treści witryny PantherMedia jest dostępna w ramach subskrypcji obrazów.

4.6. Abonamenty na obrazy można opłacać jednorazowo lub miesięcznie. W przypadku comiesięcznej płatności za wielomiesięczną subskrypcję obrazu PantherMedia zastrzega sobie prawo do zablokowania subskrypcji obrazu (po otrzymaniu ostrzeżenia), jeśli PantherMedia nie może obciążyć konta klienta lub w inny sposób otrzyma miesięczne opłaty. W przypadku zablokowania konta prawo do korzystania z treści pobranych w ramach subskrypcji obrazów automatycznie wygasa. Nie ma to wpływu na zobowiązanie klienta do zapłaty. Blokada konta zostanie zniesiona bezzwłocznie po uregulowaniu zaległych kwot. Po dokonaniu płatności prawa użytkowania zostają przywrócone z mocą wsteczną od momentu pierwotnego przeniesienia.

4.7. Aby upewnić się, że wszyscy klienci mogą korzystać z Treści bez problemów, opóźnień lub utrudnień oraz w celu ochrony klientów przed oszustwami, Abonent przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że PantherMedia ma wyłączne prawo: (i) do monitorowania korzystania z subskrypcji obrazu przez Abonenta oraz również w celu monitorowania Treści pobieranych przez Abonenta; (ii) w celu oznaczenia, zablokowania lub zlikwidowania konta Abonenta, jeśli istnieje podejrzenie, że Abonent gromadzi Treści; (iii) w celu wyszukania niewłaściwego wykorzystania danych logowania (identyfikatora i hasła), które naruszają niniejszą umowę oraz (iv) w celu zmniejszenia prędkości pobierania w przypadku przekroczenia określonego limitu określonego w momencie zakupu (v) w celu rozwiązania umowy bez zawiadomienie, jeśli PantherMedia odniesie wrażenie, że doszło do naruszenia umowy lub niewłaściwego wykorzystania danych logowania. W przypadku rozwiązania umowy w wyniku naruszenia umowy lub niewłaściwego wykorzystania danych do logowania Abonent utraci prawo do korzystania z subskrypcji wizerunku i Treści. W takim przypadku Abonent zobowiązany jest do niezwłocznego usunięcia wszystkich Treści, które otrzymał w ramach subskrypcji obrazu i których jeszcze nie wykorzystał.

4.8 Przechowywane pliki do pobrania są dostępne tak długo, jak długo Abonent posiada aktywną subskrypcję obrazów. W przypadku przedłużenia, ponownej aktywacji lub ponownej rezerwacji subskrypcji obrazów, pobrania z poprzednich subskrypcji obrazów zostaną ponownie wyświetlone.

5. Nota o prawach autorskich

W ramach wykorzystania do celów redakcyjnych, klienci muszą wymienić - w sposób zwyczajowy dla każdego rodzaju wykorzystania i wraz z samą treścią, o ile jest to technicznie możliwe - zarówno PantherMedia, jak i autora (z podanym imieniem po załadowaniu Treści) w następujący sposób: „© PantherMedia / nazwisko autora”.

6. Zastosowania niedozwolone

Treści nie mogą być wykorzystywane

(a) do obrazów pornograficznych, seksistowskich, zniesławiających, oszczerczych lub rasistowskich lub przedstawień obraźliwych dla mniejszości lub uczuć religijnych;

(b) w sposób dyskredytujący dla autora lub osoby (osób) przedstawionej (ych) lub jeśli można założyć, że autor lub osoba przedstawiona nie może wyrazić zgody na publikację (pomimo tzw. model release - oświadczenie o zwolnieniu) . Dla wyjaśnienia: dotyczy to wszystkich zdjęć przedstawiających osobę w sytuacji i kontekstach, które mogą naruszać jej dobra osobiste, w tym czynności seksualne lub sugerowane czynności lub preferencje seksualne, używanie lub nadużywanie narkotyków, przestępstwa, znęcanie się fizyczne lub psychiczne, cierpienie lub opinie lub wszelkie inne sytuacje, które mogą zostać uznane za obraźliwe dla jakiejkolwiek osoby przedstawionej w Treści (na przykład strony randkowe, usługi towarzyskie, oferty erotyczne, oferty pornograficzne, strony moralnie szkodliwe dla młodzieży, portale / promocje polityczne). W takim przypadku należy uzyskać wyraźną pisemną zgodę zainteresowanej osoby za pośrednictwem PantherMedia (za stałą opłatą);

(c) jako znak towarowy, zarejestrowany projekt, logo lub symbol firmy lub jako ich część;

(d) niedopuszczalnych środków komunikacji, bezpośrednich lub pośrednich (na przykład spamowanie);

(e) za inne bezprawne czyny.

7. Przeniesienie praw użytkowania

7.1 Prawa użytkowania są przenoszone zgodnie z odpowiednią licencją w momencie zakończenia procesu składania zamówienia.

7.2 Przeniesienie jest uzależnione od warunku zawieszającego, że należna opłata licencyjna zostanie uiszczona w terminie płatności określonym na fakturze. Czasem decydującym o zachowaniu terminu płatności jest wpłynięcie płatności do PantherMedia.

7.3 W przypadku opóźnienia w płatności prawa użytkowania tracą ważność. Nie ma to wpływu na zobowiązanie klienta do zapłaty.

7.4 Po dokonaniu płatności przywracane są prawa użytkowania z mocą wsteczną od momentu pierwotnego przeniesienia.

8. Zawiadomienie odla konsumentów

8.1 Prawodla konsumentów

prawie do odstąpienia od umowydo odstąpienia od umowyMasz prawo do odstąpienia od niniejszej umowy w ciągu czternastu dni bez podania przyczyny. Okres odstąpienia od umowy wynosi czternaście dni od daty zawarcia umowy. Aby skorzystać z tego prawa, musisz powiadomić Panther Media GmbH, Rüdesheimer Str 11, 80686 Monachium, Tel .: +49 (0) 89/2000 213-0, e-mail :.) za pomocą jasnego oświadczenia (np. pocztą, faksem lub e-mailem) o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy. Możesz skorzystać z udostępnionego formularza odstąpienia od umowy, którego wypełnienie nie jest jednak obowiązkowe. Aby dotrzymać terminu odstąpienia od umowy, wystarczy, że wyślą Państwo informację dotyczącą prawa do odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

8.2 Skutki odstąpienia

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwrócimy wszystkie otrzymane od Ciebie płatności, w tym koszty dostawy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z faktu, że wybrałeś inny sposób dostawy niż najtańszy oferowanej przez nas standardowej dostawy) oraz zwrotu najpóźniej w ciągu czternastu dni od dnia, w którym otrzymaliśmy powiadomienie o odstąpieniu od umowy. W przypadku tej spłaty użyjemy tej samej metody płatności, której użyłeś w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie uzgodnimy inaczej; w każdym przypadku nie zostaniesz obciążony żadnymi opłatami za tę spłatę.

8.3 Uwaga specjalna

Klient wyraźnie zgadza się, że PantherMedia GmbH rozpocznie realizację umowy przed końcem okresu odstąpienia. Klient jest świadomy, że utraci prawo do odstąpienia od umowy, wyrażając zgodę na rozpoczęcie wykonywania umowy.

8.4 Wzór formularza

odstąpienia od umowy Jeśli chcesz odstąpić od umowy, pobierz formularz odstąpienia od umowy tutaj, wypełnij go i odeślij do nas:

Pobierz formularz odstąpienia

9. Opłata licencyjna

9.1 Opłata staje się wymagalna i płatna natychmiast po zakończeniu procesu składania zamówienia . Obowiązują warunki uiszczania opłaty licencyjnej zawarte w Regulaminie.

9.2 Jeśli klient nie publikuje lub nie wykorzystuje treści, PantherMedia nie jest zobowiązana ani do odebrania treści, ani do zwrotu opłaty licencyjnej. To samo dotyczy niewykorzystanych kredytów lub innych niewykorzystanych sald lub niewykorzystanych pobrań dowolnego typu.

10. Ograniczone reprezentacje i gwarancje

10.1 Klienci są odpowiedzialni za uzyskanie zgód wymaganych do każdego wykorzystania Treści, jeśli takie zgody nie zostały do ​​tego czasu uzyskane. Dotyczy to w szczególności przedstawień osób, dzieł sztuki lub architektury, miejsc niedostępnych publicznie lub innych przedstawień zawierających nazwiska, nazwy firm, znaki, zarejestrowane wzory lub dzieła chronione prawem autorskim (art. 2 ustawy o prawie autorskim) lub wpływających na inne prawa majątkowe osób trzecich.

10.2 Jeżeli w opisie zdjęcia nie jest zaznaczone, że w danych dotyczących treści na stronie internetowej istnieje zgoda modela, prawa użytkowania są przyznawane bez zgody modela. Klient jest odpowiedzialny za uzyskanie wszystkich niezbędnych zezwoleń. Jednak PantherMedia jest przygotowana do współpracy z klientem w zakresie uzyskania takich wydań (za opłatą ryczałtową).

10.3 Jeżeli w danych dotyczących Treści na stronie internetowej nie jest stwierdzone, że istnieje zgoda na rozpowszechnianie praw własności, prawa do korzystania są udzielane bez zgody właściciela. Klient jest odpowiedzialny za uzyskanie wszelkich niezbędnych zezwoleń (takich jak zwolnienie w odniesieniu do wszelkich ewentualnych praw własności poza zezwoleniem własności, patrz 8.4). Jednak PantherMedia jest przygotowana do współpracy z klientem w zakresie uzyskania takich wydań (za opłatą ryczałtową).

10.4 PantherMedia nie posiada zezwoleń / zezwoleń od producentów produktów komercyjnych (na przykład pojazdów silnikowych, samolotów, materiałów opakowaniowych, markowej odzieży itp.). Jednak wydania są często dostępne dla każdego przypadku. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za upewnienie się, czy w związku z korzystaniem z Treści wymagane jest zezwolenie właściciela praw własności. Klient jest odpowiedzialny za uzyskanie wszystkich niezbędnych zezwoleń. Jednak PantherMedia jest przygotowana do współpracy z klientem w zakresie uzyskania takich wydań (za opłatą ryczałtową).

10.5 Niezależnie od tego PantherMedia nie ma obowiązku współpracy, ani PantherMedia nie jest winna żadnego sukcesu.

10.6 Odpowiedzialność PantherMedia i odpowiedzialność jej pośredników za naruszenie obowiązków umownych i delikt jest ograniczona do umyślnego i rażącego niedbalstwa. Nie obowiązuje to w przypadku szkód na życiu, ciele i zdrowiu, roszczeń z tytułu naruszenia podstawowych obowiązków oraz odszkodowań za szkody spowodowane zwłoką (art. 286 niemieckiego kodeksu cywilnego). W tym zakresie PantherMedia ponosi odpowiedzialność za każdy stopień swojej winy lub winy swoich zastępców.

10.7 Odpowiedzialność za naruszenie podstawowych obowiązków jest ograniczona do przewidywalnych, typowo występujących szkód.

11. Postanowienia końcowe

11.1 Monachium jest wyłącznym miejscem jurysdykcji dla klientów będących przedsiębiorcami, osobami prawnymi prawa publicznego lub funduszami specjalnymi prawa publicznego.

11.2 Niniejsza umowa użytkowania podlega wyłącznie prawu materialnemu Republiki Federalnej Niemiec, z wyłączeniem przepisów kolizyjnych i prawa sprzedaży ONZ.

11.3 Jeżeli poszczególne klauzule są nieważne, nie ma to wpływu na ważność pozostałych klauzul.